• Tên ngành đào tạo: Khuyến nông
  • (gồm 2 chuyên ngành, Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn):
    Khuyến nông
    Tư vấn và dịch vụ phát triển
  • Mã ngành: 52620102
  • Mã tổ hợp môn: A00, B00
  • Chỉ tiêu: 50
  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Thời gian đào tạo: 4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo kỹ sư ngành khuyến nông nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nói chung và khu vực Bắc trung bộ nói riêng. Kỹ sư ngành khuyến nông sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình khuyến nông, có khả năng đánh giá, phân tích những khó khăn về kỹ thuật hoặc về kinh tế xã hội mà nông thôn đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp với sự tham gia của người dân; Xây dựng đề án, thực hiện những chương trình nghiên cứu kế hoạch phát triển nông thôn và phân tích những chính sách nông nghiệp liên quan đến nông dân; Hình thành và quản lý những cơ sở sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp nhỏ ở nông thôn.

VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Vị trí công tácLà cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nơi làm việc:

Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến  phát triển nông thôn, đặc biệt là cơ quan của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các cấp

- Trung  tâm khuyến nông Quốc gia, trung tâm khuyến nông các tỉnh, Trạm  khuyến nông các huyện

- Các tổ chức kinh tế có liên quan đến phát triển nông thôn và  khuyến nông (doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, cơ sở chế biến, marketing nông lâm thủy sản, các hợp tác xã,...)

- Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Viện nghiên cứu

- Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế; các tổ chức xã hội nghề nghiệp và nông thôn; các chương trình về phát triển nông thôn, cộng đồng, các công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp,…

Sinh viên ngành Khuyến nông thường xuyên tham gia các hoạt động với các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

- Hình thành thói quen và khả năng tự học, học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức để phục vụ cho công việc, học tập và nghiên cứu.

- Có khả năng học tiếp các chương trình đào tạo bằng 2 cũng như nâng cao trình độ ở các bậc sau đại học.

 

 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Sinh viên được cấp tài khoản cá nhân để đăng ký học, xem lịch học, lịch thi, kết quả học tập….

Sinh viên ngành Khuyến nông thường xuyên tham gia các hoạt động thực tiễn

- Hình thức đào tạo: theo hệ thống tín chỉ; Từ năm thứ 3 sinh viên được đi thực tập nghề nghiệp tại các địa phương, các doanh nghiệp, các công ty, viện nghiên cứu chuyên ngành; kỳ cuối cùng của năm thứ 4 sinh viên đi thực tập tốt nghiệp.

-  Trong quá trình theo học sinh viên được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội nghị, hội thảo khoa học; có cơ hội nhận học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, các khoá đào tạo ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.